Mar/10 Purim
Mar/11 Shushan Purim
Apr/09 Eve of Pesach
Apr/15 Pesach VII
Apr/29 Yom HaAtzmaut
May/29 Shavuot
Jul/30 Tisha B'Av
Sep/18 Eve of Rosh Hashanah
Sep/19 Rosh Hashanah
Sep/28 Yom Kippur
Oct/03 Sukkot I
Oct/10 Shmini Atzeret/Simchat Torah
Feb/28 Shushan Purim (Jerusalem)
Purim (Tel Aviv)
Mar/30 Eve of Pesach
Apr/05 Pesach VII (Last day of Passover)
Apr/17 Yom HaAtzmaut (Independence Day)
May/19 Shavuot (Pentecost)
Jul/20 Tisha B'Av
Sep/09 Eve of Rosh Hashanah
Sep/10 Rosh Hashanah
Sep/18 Yom Kippur
Sep/23 Sukkot I
Sep/30 Shmini Atzeret/Simchat Torah